خاک نسوز

خاک نسوز اصطلاحی است که برای برخی از خاکهای دیرگداز به کار می رود، دمای مقاومت این خاک 1500 درجه سانتیگراد می باشد. این خاکها دارای حدود 18 تا 30 درصد وزنی اکسید آلومینیوم، 50 تا 60 درصد وزنی سیلیس و 10 تا 12 درصد مواد فرار، بیشتر آب، که در حین حرارت از ماده خارج می شود.